Privacy Policy

Privacy Policy

Ornatrix b.v. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ornatrix b.v. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Ornatrix b.v. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

  Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Ornatrix b.v. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht, overeenkomst en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • Leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg
 • Administratieve doeleinden (declaraties, facturen, verwijsbrieven, cliëntendossier ed.)
 • Communicatie tussen cliënt en mij
 • Advies geven over de huidverzorging aan de hand van de gezondheidsgegevens
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of overeenkomst;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ornatrix b.v. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam ( achternaam, voornaam)
 • Adres, woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • BSN nummer,
 • Zorgverzekering en inschrijfnummer,
 • Naam huisarts,
 • Medische indicatie,
  Uw persoonsgegevens worden door Ornatrix b.v. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, opdracht en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Ornatrix b.v. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van kaarten, brieven, folder, mails en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op facebook;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ornatrix b.v. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Ornatrix b.v. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Ornatrix b.v. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Naam kapsalon} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • adres
 • woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens,

  Uw persoonsgegevens worden door Ornatrix b.v. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving ;
 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Ornatrix b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/ of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

  Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Gebruik van wachtwoorden en gebruikersnaam, om het digitale systeem te beveiligen.
 • Goed beveiligingssysteem; antivirus, spamfilter, firewall, ID-fraude detector etc.
 • Regelmatig updaten van de digitale systemen.
 • Maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Beveiligde mail en website.
 • Er op toezien dat er niet in het systeem kan worden gekeken door de cliënt als ik even afwezig ben.
 • Vernietiging van persoonsgegevens op papier (facturen) in de papierversnipperaar

  Dataverlies

  Mocht er onverhoopt iets mis zijn met uw persoonsgegevens, dan breng ik u op de hoogte. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Het is uw eigen verantwoordelijkheid als er een datalek ontstaat door verlies van een uitgeprint dossier, factuur of verwijsbrief die u heeft meegenomen.

  Wijzigingen

  Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor de meest actuele versie.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Ornatrix b.v.
  Ornatrix Haar- en Borstprotheses
  Kamperfoelielaan 4 A
  9363 EV Marum
  info@ornatrix.nl

 • Wilt u contact met een van onze experts?
  Maak dan gelijk hier uw afspraak

  Contact

  Heeft u een vraag? U kunt ons via het onderstaand formulier vrijblijvend een bericht sturen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.